Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργoυ αποτελεί η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας λογισμικού για τη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη, που θα απευθύνεται σε άτομα με διαβήτη και στους θεράποντες ιατρούς τους. Θα αποτελείται από διαδικτυακή εφαρμογή (web app) και εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile app με λειτουργικό Android και iOS).

Διάρκεια έργου: 30 μήνες.

Σκοπός / Στόχοι

Στόχος είναι η εφαρμογή να αποτελέσει ένα εργαλείο αυτοδιαχείρισης του διαβήτη με αυτοματοποιημένη εισαγωγή δεδομένων από τρίτες συσκευές (σακχαρόμετρα, πιεσόμετρα κλπ) και εφαρμογές (π.χ. καταγραφής σωματικής άσκησης) και ένα εργαλείο εξατομικευμένου υπολογισμού δόσης ινσουλίνης. Συγκεκριμένα, το λογισμικό θα βοηθάει:

  • στην υποστήριξη των ασθενών στην αναγνώριση οξέων καταστάσεων (υπογλυκαιμία) με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση αλλά και την αποφυγή σοβαρών καταστάσεων, όπως η απώλεια συνείδησης λόγω σοβαρής υπογλυκαιμίας
  • στη διευκόλυνση της διαχείρισης της ασθένειας του διαβήτη και των δεδομένων, που σχετίζονται με τη νόσο
  • στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας των ασθενών με διαβήτη με τον θεράποντα ιατρό τους
  • στη στήριξη των ιατρών στο έργο τους.

Οφέλη

Για τους ασθενείς:

  • Αποτροπή οξέων καταστάσεων και βελτίωση της ψυχολογίας τους
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσω της διευκόλυνσής τους στην καθημερινή διαχείριση του διαβήτη

Για τους ιατρούς (web εφαρμογή):

  • Καλύτερη απεικόνιση δεδομένων και εξαγωγή δεδομένων
  • Προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Για την κοινωνία και την οικονομία:

  • Προώθηση υγιούς τρόπου ζωής
  • Μείωση δαπανών που σχετίζονται με τον διαβήτη

Χρηματοδότηση

Τίτλος πρότασης:

Σακχαρώδης Διαβήτης: Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ως όχημα για τη διαχείριση της νόσου.

Κωδικός πρότασης:

T1EΔK-00404

Το έργο υλοποιείται από τη δράση ‘Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ’, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020). Εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι εταίροι θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά για τη χρηματοδότηση αυτή.

Εταίροι

Tessera Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.

Δαρδανελλίων 11 & Ελλησπόντου 57010 Πεύκα

Θεσσαλονίκη

Web development, mobile applications

Anats Α.Ε.

Πατριάρχου Ιωακείμ 13 – 17778 Ταύρος

Αθήνα

anats - health products

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00404)
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00404)
Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-00404)